Vedtægter for Kerteminde Cykelklub

 1. Klubbens navn: Kerteminde Cykelklub (forkortet KCK). Foreningens hjemby er Kerteminde.
 2. Klubbens formål er at øge interessen for cykling i Kerteminde og omegn efter de love og regler, der gælder for Danmarks Cykel Union, samt at give unge og voksne mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.
 3. Som medlem optages motionister, konkurrencedeltagere og dem som har interesse i cykling og som bestyrelsen finder loyale og ikke til skade for klubben eller kammeratskabet.
 4. EKSKLUSION: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når forhold give anledning dertil. Inden eksklusionen, har medlemmet dog ret til at forklare sig over for bestyrelsen
 5. KONTINGENTET fastsættes på generalforsamlingen og opkræves en gang årligt, den 1. januar hvert år. Man kan ikke deltage i generalforsamling hvis kontingentet ikke er betalt.
 6. UDMELDELSE af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til formanden eller kassereren 1 måned inden generalforsamling. Et medlem bliver slettet, når kontingentet ikke er betalt i måned efter at rykker skrivelse er udsendt.
 1. BESTYRELSENS RETTIGHEDER OG PLIGTER.
 1. Klubbens bestyrelse består af en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.
 2. Formand og kasserer vælges for to år. Formanden vælges på ulige årstal, kassereren på lige årstal.

c.    Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

d.   Suppleanter og revisor vælges for 1 år ad gangen.

e.   Klubbens økonomiske og andre anliggender varetages af bestyrelsen.

e.1 Formanden og kassereren disponerer i forening over klubbens bankkonti. Bestyrelsen    

 kan beslutte at den daglige økonomi varetages af en ekstern administrator. 

  Administrator må disponere alene over klubbens bankkonti via netbank/eller ved 

  anvendelse af betalingskort som udstedes til klubbens bankkonti.      

f.    Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. I 

       formandens fravær tegnes foreningen af kassereren sammen med et 

       bestyrelsesmedlem.

 1. BESTYRELSESMØDER afholdes efter behov, dog mindst fire gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller når to medlemmer kræver det. Under formandens fravær indtræder kassereren i hans sted. Der føres protokol over møderne.
 2. Bestyrelsen skal sørge for faciliteter at der bliver afholdt træning, ture og andre aktiviteter og nedsætte de dertil nødvendige udvalg bestående af menige medlemmer.
 3. REGNSKAB: Kassereren fører regnskab og medlemslister. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og forelagt revisoren senest 8 dage før generalforsamlingen.
 1. GENERALFORSAMLINGEN er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Der kan indkaldes enten ved annonce i byens hjemmehørende distriktsblad, via e-mail, på klubbens hjemmeside med angivelse af tid og sted.

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Revideret regnskab fremlægges.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
  7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændring.
 2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING kan indkaldes med 8 dages varsel, når: bestyre1sen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om en sådan med angivelse af de sager, der ønskes på dagsordenen.
 3. SIMPELT STEMME FLERTAL er gældende ved alle afgørelser på generalforsamlingen.
 4. DOPING ER FORBUDT, enhver deltager, der bliver fundet skyldig i doping, dvs. i at indtage stoffer, som kan hjælpe til en bedre præstation, bliver ekskluderet. Undtagelse: medlemmer med astma. Dokumentation skal fremvises på forlangende.
 5. CYKELHJELM er obligatorisk. Klubben tager ikke ansvaret for dem, som cykler uden hjelm.
 6. TVISTER: Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og regler.
 7. OPHÆVELSE AF KLUBBEN. Ved klubbens opløsning skal evt. formue og ejendele overgå til ungdomsarbejdet i Kerteminde kommune.

Vedtægterne er vedtaget 21.nov 1995 og sidst revideret på generalforsamling d. 7.marts 2023

 

Tidligere revisioner:

7. mar. 2023

2. mar. 2016

11. mar. 2009

18. feb. 2004

26. nov.2003,

28.aug.2003,

21 nov. 1995