Vedtægter for Kerteminde Cykelklub

 1. Klubbens navn: Kerteminde Cykelklub (forkortet KCK). Foreningens hjemby er Kerteminde.
 2. Klubbens formål er at øge interessen for cykling i Kerteminde og omegn efter de love og regler, der gælder for Danmarks Cykel Union, samt at give unge og voksne mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.
 3. Som medlem optages motionister, konkurrencedeltagere og dem som har interesse i cykling og som bestyrelsen finder loyale og ikke til skade for klubben eller kammeratskabet.
 4. EKSKLUSION: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når forhold give anledning dertil. Inden eksklusionen, har medlemmet dog ret til at forklare sig over for bestyrelsen
 5. KONTINGENTET fastsættes på generalforsamlingen og opkræves en gang årligt, den 1. januar hvert år.

Man kan ikke deltage i generalforsamling hvis kontingentet ikke er betalt.

 1. UDMELDELSE af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til formanden eller kasseren 1 måned inden generalforsamling. Et medlem bliver slettet, når kontingentet ikke er betalt i måned efter at rykker skrivelse er udsendt.
 2. BESTYRELSENS RETTIGHEDER OG PLIGTER.

a. Klubbens bestyrelse består af en formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

b. Formand og kasserer vælges for to år. Formanden vælges på ulige årstal, kassereren på lige årstal.

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

d. En revisor vælges for i år ad gangen.

e. Klubbens økonomiske og andre anliggender varetages af bestyrelsen.

f. Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær tegnes foreningen af kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem.

 1. BESTYRELSESMØDER afholdes efter behov, dog mindst fire gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller når to medlemmer kræver det. Under formandens fravær indtræder kasseren i hans sted. Der føres protokol over møderne.
 2. Bestyrelsen skal sørge for faciliteter at der bliver afholdt træning, ture og andre aktiviteter og nedsætte de dertil nødvendige udvalg bestående af menige medlemmer.
 3. REGNSKAB: Kassereren fører regnskab og medlemslister. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og forelagt revisoren senest 8 dage før generalforsamlingen.
 4. GENERALFORSAMLINGEN er klubbens øverste myndighed. Ordinær general-forsamling afholdes en gang årligt, senest i marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Der kan indkaldes enten ved annonce i byens hjemmehørende distriktsblad, via e-mail, på klubbens hjemmeside med angivelse af dato eller skriftlig.

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Revideret regnskab fremlægges.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
  7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændring.
 2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING kan indkaldes med 8 dages varsel, når: bestyre1sen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om en sådan med angivelse af de sager, der ønskes på dagsordenen.
 3. SIMPELT STEMME FLERTAL er gældende ved alle afgørelser på general-forsamlingen.
 4. DOPING ER FORBUDT, enhver deltager, der bliver fundet skyldig i doping, dvs. i at indtage stoffer, som kan hjælpe til en bedre præstation, bliver ekskluderet. Undtagelse: medlemmer med astma. Dokumentation skal fremvises på forlangende.
 5. CYKELHJELM er obligatorisk. Klubben tager ikke ansvaret for dem, som cykler uden hjelm.
 6. TVISTER: Bestyrelsen afgør ethvert tvivlspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og regler.
 7. OPHÆVELSE AF KLUBBEN. Ved klubbens opløsning skal evt. formue og ejendele overgå til ungdomsarbejdet i Kerteminde kommune.

Vedtægterne er sidst revideret og vedtaget på generalforsamling d. 2.marts 2016 med ændringer:

Tidelige revisioner:

11. mar. 2009

18. feb. 2004

26. nov.2003,

28.aug.2003,

21 nov. 1995